Våre dyktige og erfarne ingeniører tilbyr konsulenttjenester innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, kvalitetskontroll, brann og sikkerhet, HMS med mer.

Prosjektadministrasjon

Vi legger stor vekt på resultat for oppdragsgiver og styrer prosjektet til avtalt kvalitet, budsjett og tid. Våre prosjekt- og byggeledere består av erfarne ingeniører med høy faglig kompetanse som er oppdatert innenfor gjeldende lover og forskrifter. Vi er gode til å skape relasjoner og jobbe i team. Innen prosjektadministrasjon utfører vi:

Prosjektledelse

Prosjektleder (PL) er ansvarlig for prosjektstyring og ledelse av prosjektet. PL organiserer og administrerer byggherrens planer, HMS-ansvar, kontrollerer arkitekt, rådgivere og entreprenører sine ytelser i prosjektet; slik at prosjektet gjennomføres innenfor avtalte rammer.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder (PGL) med ansvar for ledelse og koordinering av rådgivere og arkitekter.
I samarbeid med byggherre og prosjekteringsgruppen, fastlegge fremdrift og kvalitetsnivå (funksjonalitet og brukbarhet etc.) i prosjektet.

Byggeledelse

Byggeleder (BL) er byggherrens representant på byggeplassen med formål å sikre at prosjektmaterialets intensjoner og kvalitet realiseres og er i overensstemmelse med inngåtte avtaler.
Dette omfatter: 

 • Løpende kontroll med arbeidets utførelse
 • Fremdrift og økonomi, 
 • Koordinering på byggeplassen og 
 • Teknisk/ økonomisk rapportering
 • Ferdigbefaring og overtagelse

Byggherreombud

Byggherreombud (BO) er byggherrens representant i totalentrepriser. I hovedsak skal BO sikre at prosjektmaterialets intensjoner og kvalitet realiseres og er i overensstemmelse med inngåtte avtaler. 

Betongteknologi og Rehabilitering

Fra «ferskvare» støpt på plassen til utstøpt betong i nedbrytning – Solid har ekspertise for hele betongens livsløp.

Betongteknologi

Vi kan tilby følgende tjenester:

 • Design av betongkvalitet/beskrivelser
 • Planlegging av utførelse
 • Kontroll på byggeplass
 • Etterbehandling
 • Utbedringstiltak

Betong er et materiale med ulike kvaliteter. Det er avgjørende betydning at man «dimensjonerer» riktig kvalitet, beskriver korrekt sammensetning og at den utføres i henhold til plan. Solid har lang erfaring både i beskrivelse og praktisk gjennomføring av konstruksjoner i betong.

Betongrehabilitering

Betong er ikke et evigvarende materiale, men levetiden økes betydelig ved riktig utførte tiltak. Solid har deltatt i utviklingen og har lang erfaring i betongrehabilitering.
Vi kan utføre følgende funksjoner:

 • Tilstandsanalyser
 • Kostnadskalkyler
 • Tegning og beskrivelser
 • Kontroll av utførelse – KUT
 • Vedlikeholdsplanlegging 
 • Oppfølging

Betongrehabilitering er et eget fag med sertifiseringsordninger for utførende. Solid utøver alle deler og metoder innenfor faget. Vi analyserer årsakssammenheng, prosjekterer egnede reparasjonsmetoder og besørger at disse utføres etter forskriftene. Vi kan også etablere og gjennomføre overvåkning av betongkonstruksjonen.
Vi innehar teoretisk og praktisk erfaring med alle kjente rehabiliteringsmetoder for konstruksjoner i betong, så vel mekanisk reparasjon til elektrokjemiske metoder. 

Brann og sikkerhet - Rågdiving, Prosjektering

Praksis fra kommunale brannvesen, praktisering av offentlige lover/ brannteknisk saksbehandling, spesialrådgiving i byggfag; medfører at Solid har dyktige medarbeidere med spisskompetanse i de fleste oppdrag innenfor fagområdet brann.

Totalleveranser

 • Branndokumentasjon
   (Myndighetenes krav til dokumentasjon av et brannobjekt - leveranse av styringsverktøy for bruk i driftsfasen)

Enkeltleveranser

 • Generell brannrådgivning
 • Brannteknisk prosjektering (Brannsikkerhetsstrategi nivå 1)
 • Detaljprosjektering
 • Utarbeiding av digitale brann- og rømningsplaner
 • Vurderinger av brannscenario inkl. beregning av brannbelastning og brannforløp
 • Beregning av røyk- og brannventilasjon
 • Rømningssimuleringer og –beregninger
 • Uavhengig kontroll: prosjektering (KPR) og utførelse (KUT)
 • Brannteknisk tilstands- og risikoanalyser i alle typer bygg
 • Kurs og opplæring / Gjennomføring av brannøvelser
 • Områdeklassifisering for lagring av brannfarlig vare (dokumentasjon/sikkerhetssoner)

Vi kan også tilby rådgivning vedr. krav i forbindelse med gassanlegg.

Taksering

Verditaksering
Boligsalg- og tilstandsrapport
Skadetaksering
Skadeskjønn
Innenfor taksering utfører Solid følgende tjenester:

Verditaksering

Verditakst er en rapport fra takstmannbasert på befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en enkel teknisk beskrivelse av standard på boligen. Verdien av boligen vurderes med bakgrunn i teknisk standard på eiendommen på takseringstidspunktet, samt geografisk beliggenhet, nærhet til infrastruktur og andre forhold som kan ha innvirkning på boligens markedsverdi.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er i prinsipp en tilstandsrapport men som er utarbeidet spesielt for bruk i forbindelse med eierskifte, kjøp og salg av bolig. Målet med rapporten er å skape større trygghet for kjøper og selger.
Rapporten tar utgangspunkt i avhendingsloven og basert på forhold som man erfaringsmessig vet kan være konfliktområder i forbindelse med eierskifte.
Rapporten inneholder levetidsbetraktninger, hvor forventet levetid og vedlikeholdsintervall for alle deler av boligen blir vurdert.
Med rapporten skal det følge en egenerklæring fra selger.

Tilstandsanalyse av bolig

Tilstandsanalyse er en grundig teknisk gjennomgang av boligen som beskriver tilstanden og standarden på boligen. Analysen kan gjelde hele boligen eller eventuelt spesielle deler av boligen som for eksempel bad/våtrom.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapport er en tilstandsanalyse av bolig eller deler av bolig, men blir benyttet hvor det er fremsatt krav om reklamasjon, og som kun behandler de reklamerte forhold.
Rapporten omhandler kun de tekniske forhold, og ikke de juridiske eller erstatningsmessige forhold ved reklamasjonen.

Skadetaksering

Skadetaksering er en beskrivelse av små eller store skader som er oppstått på boligen, samt vurdering av kostnadene ved utbedring av skadene opp til opprinnelig tilstand.
Rapporten danner grunnlag for erstatningsutmålingen for skaden.
I mange tilfeller, spesielt ved større og komplekse skader, blir takstmannen engasjert for å styre arbeidene med utbedring av skadene.

Skadeskjønn

Ved større skader er det vanlig å benytte skadeskjønn som oppgjørsform mellom skadelidte og forsikringsselskapet. Begge parter oppnevner en skjønnsmann, som skal bli enige om erstatningsutmålingen på skaden. Erstatningsutmålingen er bindende for begge parter.

Andre Spesialområder

Praksis fra offentlige saksbehandling/ forvaltning, og deltagelse i større forskningsprosjekt; gir oss muligheten til å tilby spesialrådgiving vedr. plan- og bygningslov, radon, forurensningslov, m.m.

Typiske oppgaver for slik rådgiving er:

Saker etter Plan- og Bygningsloven

 • Utvikling av utbyggingsområder (industri -, bolig-, hytteområder, båthavner; m.m.)
 • Regulerings- og utbyggingsplaner
 • Rådgiving i saker etter plan- og bygningsloven
 • Uavhengig kontroll (KPR) 

Radon

Edelgassen – radon (222Rn) - har opphav i byggegrunn, i vann og i bygningsmaterialer.
I Norge dør ca 300 personer årlig (kilde Statens strålevern) pga. radon.
Vi kan bidra med rådgiving i forbindelse med:

 • Radonmålinger i byggegrunn og i eksisterende bygninger.
 • Rådgiving i forbindelse med tiltak i nybygg
 • Rådgiving av saneringstiltak i eksisterende bygg

Forurensingsloven

 • Planlegging og prosjektering av separate avløpsanlegg i forbindelse med utbyggingsområder i spredt bebyggelse.